Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Sukuseuran vaakuna, jonka on suunnitellut Helka Veuro Valkeakosken Tarttilasta.

Hakola Sukuseura ry - Suomen Heraldinen Seura


Ajankohtaista

8.6.2024 lauantaina klo 11-16 Sukuseura Hakola ry:n vuosikokous 

 Marskin Majalla Lopella.

  

5.4.2022 Omasta sukuhaarastasi laadittu "pitsiliina"  tai sukupuu tilattavissa (10e/kpl), tutustu Tuotteita-osiossa.

   

29.1.2023 Vuosikokousten valokuvasatoa

Sivuilta löytyy pieni otos valokuvia vuosikokouksistamme

- Päivölän Opisto, Valkeakoski 2015

- Hattulan Pirtti, Hattula 2016

- Mäkelä Lomatuvat, Ruovesi 2017

- Yli-Kirran Museo, Punkalaidun 2018

 - Vaihmalan Hovi, Lempäälä 2019

- Ritvalan Nuorisoseurantalo, Valkeakoski 2020

- Vapriikki, Tampere 2021

- Hämeen Pirtti, Tammela 2022

- Lellan Tila, Urjala 2023

 

Tarinoita suvusta....

Kerro meille oma tarinasi sukusi tapahtumista esimerkiksi juhlapyhien vietosta. Kirjoita sähköpostia osoitteeseen info@sukuseurahakola.fi .

Ensimmäinen tarina on Mäkelän Lomatupien tarina.

SUKUSEURA HAKOLA RY SÄÄNNÖT

 

 

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Sukuseura Hakola r.y. ja kotikunta Tampere.

 

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää sukututkimuksen harrastusta jäsentensä
keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää sukuun liittyvää tietoa ja järjestää yhteisiä
tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa
kiinteää omaisuutta. Yhdistyksen hallitus päättää lahjoitusten vastaanottamisesta.

 

3§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä suvun jäsenet perheineen.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous.

 

4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu 8 varsinaista jäsentä, joista on vuosittain 2 jäsentä
erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi on 4 toimintavuotta (yksi toimintavuosi on
vuosikokousten välinen aika).
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin
arpa.

 

5§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.
Hallitus voi valtuuttaa keskuudestaan jäsenen tai tilitoimiston hoitamaan viranomaisasioita
sähköisesti kuten PRH-ilmoitukset, veroilmoitukset yms.

 

6§ TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava
toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee
antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän

 

(7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kullekin jäsenelle kutsu kirjallisena tai sähköisesti
(sähköposti, tekstiviesti) tai käyttämällä muita seuran kulloinkin käyttämiä viestintäkanavia (kutsu
seuran Facebook-ryhmässä, kutsu seuran WhatsApp-ryhmässä), joiden voidaan olettaa tavoittavan
yksittäisen jäsenen.

 

8§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko-syyskuun
aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneella jäsenellä ja
kokoukseen mennessä jäsenmaksun maksaneella uudella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään,
ellei näissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan
mielipide.

 

9§ VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1 Kokouksen avaus.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5 Esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja
toiminnantarkastuskertomus.
6 Päätetääntuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7 Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun
suuruus.
8 Valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet ja muut jäsenet.
9 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen
siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

 

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen
varat sukututkimusta edistäviin tarkoituksiin purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla.